Vraag en antwoord

Algemeen
Welke rol speelt ISO 20400 voor de toeleveringsketen?

Veel organisaties vertrouwen zwaar op hun toeleveringsketens. Meestal loopt veertig tot tachtig procent van de omzet van een organisatie via de toeleveringsketen. Het leveren van duurzame resultaten via een toeleveringsketen waarin een organisatie minder invloedrijk is, is uitdagend en wordt vaak gezien als ‘te moeilijk’. ISO 20400 is de eerste internationale richtlijn die organisaties ondersteunt bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen via de toeleveringsketen.

Wat is de status van deze website met betrekking tot toegankelijkheid?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dat iedereen, zonder of met een permanente of tijdelijke functiebeperking, haar online diensten gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid op deze website.

In de Wet digitale overheid staat dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1. Overheden moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor https://www.webtooliso20400.nl/ en is opgesteld op 18-07-2023.

Hoe verhoudt ISO 20400 zich tot andere normen?

Ook richtlijnen als ISO 14001 (milieumanagement) en ISO 26000 (maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties) helpen ons om kaders te ontwikkelen en managementsystemen in te richten om duurzaam te opereren. In ISO 20400 komen MVO en inkoop op gelijkwaardige basis en inbreng samen.

Welke inkoopdilemma’s kunnen er spelen?

Inkoop kan beïnvloeden en sturen in toeleveringsketens. Maar waar lopen we maatschappelijke risico’s en waar liggen juist verbeterkansen? Hoe zit het met de invloedssfeer, gepaste zorgvuldigheid (due diligence) en de verantwoordelijkheid? En wat mag het kosten? Moeten er bij sommige producten nu juist duurzaamheidseisen gesteld worden aan leveranciers of zullen we met hen de dialoog aangaan om te verbeteren via bijvoorbeeld MVI-actieplannen? En dan is er nog de vraag op welke MVO-thema’s en MVO-onderwerpen er verwachtingen zijn. En wie zijn de stakeholders? Want niets is zo demotiverend als enthousiaste succesvolle duurzame inkoopplannen in de prullenbak te zien belanden vanwege de complexiteit, te weinig draagvlak of te hoge kosten. Dan is iedereen teleurgesteld: klanten, aandeelhouders, directeuren, MVO-managers, budgethouders, inkopers en leveranciers. ISO 20400 biedt handvatten om met deze dilemma’s om te gaan.

Welke aanpak volgt ISO 20400?

ISO 20400 volgt een standaardprocesaanpak die bekend is uit de professionele inkoop en aansluit op de dagelijkse praktijk van organisaties. Daarbinnen is er alle ruimte om de eigen ambities en organisatiedoelstellingen in te bedden die uiteindelijk het effect bepalen. De aanpak omvat een handig en duidelijk stappenplan dat door zijn structuur inmiddels ook wel de ‘Dutch Wheels’ wordt genoemd. De Nederlandse inbreng komt hiermee goed tot zijn recht.

Wat zijn de voordelen van ISO 20400?

De voordelen van ISO 20400 op een rij:

  • Helpt om duurzaamheid in het inkoopbeleid en de inkooppraktijk van een organisatie te integreren.
  • Jaagt het verduurzamen van producten, diensten en toeleveringsketens aan bij concurrenten van leveranciers.
  • Is afgestemd op ISO 26000 en kan ook worden gecombineerd met managementsysteemnormen als ISO 9001 en ISO 14001.
  • Creëert businesskansen en laat verbetering en effect zien.
  • Geeft input voor het maatschappelijk jaarverslag en de niet-financiële paragraaf.
  • Is geschikt voor alle typen organisaties, zowel profit als non-profit.
Wat is ISO 20400?

ISO 20400 is een internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), die uitlegt wat MVI inhoudt en hoe u MVI in de praktijk toepast.

Wat is de relatie tussen MVO en MVI?

Door MVO en professioneel inkopen met elkaar te verbinden wordt een duurzame samenwerking tot stand gebracht. MVI verbindt het MVO-beleid met het inkoopbeleid en de inkoopprocessen, waardoor de inkoopprofessional MVO succesvol in de praktijk kan brengen. Uiteindelijk zal dit ertoe moeten leiden dat MVI net als prijs, kwaliteit en levertijd in het DNA van (inkoop)organisaties gaat zitten. Een duurzaam huwelijk dus!

Waarom ISO 20400?

De aandacht voor en urgentie van duurzaamheid neemt toe. Of het nu gaat om de consequenties van het klimaatakkoord, het tegengaan van slechte arbeidsomstandigheden of het bevorderen van dierenwelzijn. Naast doelstellingen als winstgevendheid, kwaliteit en continuïteit zien steeds meer bedrijven en organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen als een serieuze taak. Ook binnen inkoop en de toeleveringsketen speelt duurzaamheid daarom een steeds belangrijkere rol. Van organisaties wordt niet alleen meer verwacht dat hun eigen organisatieprocessen en producten duurzaam zijn, maar ook die van hun leveranciers. ISO 20400 helpt organisaties om duurzaam te opereren.

Voor wie is ISO 20400 bedoeld?

ISO 20400 is bedoeld voor alle organisaties, in alle sectoren, van groot tot klein, publiek en privaat. De personen in organisaties die het meeste voordeel zullen hebben van de richtlijn, zijn degenen die te maken hebben met duurzaamheids- en inkoopbeslissingen en die samenwerken met leveranciers.

MVI is echter niet alleen een taak van de inkoper of inkoopafdeling, maar van de gehele organisatie. ISO 20400 biedt organisaties houvast om hiermee aan de slag te gaan. Het is een richtlijn met internationale afspraken op MVO-gebied én focus op ambitie en realistische inkoopdoelstellingen. Deze richtlijn biedt handvatten om de juiste acties in dezelfde taal en met dezelfde principes en concepten uit te voeren binnen de eigen organisatie en naar de leveranciers toe.

Op welke vragen geeft ISO 20400 zoal antwoord?

Hoe kan ik producten zo inkopen dat ze niet als afval op de vuilnisbelt verdwijnen, maar weer als grondstof kunnen worden gebruikt? Hoe kan ik een positieve bijdrage leveren aan de arbeidsomstandigheden waaronder onze grondstoffen worden geproduceerd? Hoe kan ik een bijdrage leveren aan energiereductie?

Kun je je tegen ISO 20400 certificeren?

Net als ISO 26000 is ISO 20400 een richtlijn en geen norm. Dat betekent dat internationaal is afgesproken dat er niet tegen gecertificeerd mag worden. Wel bieden we u met de ISO 20400-scan de mogelijkheid om een zelfverklaring te op te stellen.

Is ISO 20400 bedoeld voor zowel overheid als bedrijfsleven?

ISO 20400 biedt ondersteuning aan inkopers van alle typen organisaties. Of u nu inkoper bent bij de gemeente, een grootbedrijf of een non-profitorganisatie, iedereen kan voordeel halen uit deze richtlijn. ISO 20400 geeft niet alleen informatie over het ontwikkelen van strategie en beleid voor MVI, maar ook over de operationele organisatie ervan. Belangrijk is wel een intrinsieke motivatie om met MVI aan de slag te gaan. Er is ruimte om eigen prioriteiten te stellen, te innoveren en te verbeteren.

Is het concept van MVI nieuw?

Het concept van maatschappelijk verantwoord inkopen is niet nieuw. Een campagne tegen de kledingsector over kinderarbeid in zijn toeleveringsketen of een campagne tegen conflictmineralen in de elektronicasector heeft grote aandacht gegeven aan de risico’s die zich diep in de toeleveringsketens bevinden. In 2011 overhandigde VNO-NCW, MKB Nederland, De Groene Zaak, MVO Nederland en NEVI het Advies Duurzaam Inkopen aan de regering. Dit was een strategisch advies voor het stimuleren van duurzame ontwikkeling door de publieke aanbestedingen te gebruiken als hefboom, met als resultaat duurzamere toeleveringsketens.

Vragenlijst
Waar kan ik de ingevulde toelichtingen van de respondenten vinden?

De gegeven toelichtingen zijn opgenomen in het Excelbestand. Dit XLSX bestand kunt u downloaden via uw vragenlijst.

Ontvangen de toegevoegde respondenten automatisch een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen?

Nee, dit moet u handmatig doen. Ga naar de vragenlijst en klik de respondenten aan die u wilt uitnodigen. Klik onderaan op de button Uitnodiging versturen. Vervolgens kunt u de mail aanpassen en versturen.

Sommige werknemers binnen mijn bedrijf hebben moeite met het invullen van de vragenlijst. Hoe kan ik de vragen voorzien van een toelichting?

Indien medewerkers moeite hebben met de vragen kunt u kort toelichten wat er bedoeld wordt. Ga hiervoor naar de vragenlijst en klik rechts op Bekijk de vragenlijst. Via de button Toelichtingkunt u per vraag iets invullen. Geef hierbij wat voorbeelden die zij herkennen.

U kunt natuurlijk ook de vragen eerst individueel invullen en daarna met elkaar bespreken. Bijvoorbeeld door samen een workshop te organiseren of er met meerdere disciplines vanuit het bedrijf een gesprek over te voeren. Door zulke sessies te houden, komen medewerkers met rijkere beelden terug. En dit versterkt het bewustzijn.

Waar kan ik de zelfverklaring, benchmark en implementatieplan vinden?

Na afronden van een vragenlijst worden deze functionaliteiten op de resultaatpagina getoond en zijn deze beschikbaar.

Respondenten krijgen de melding dat de deadline is verlopen. Hoe zet ik de vragenlijst weer open?

Ga naar de desbetreffende vragenlijst. Klik vervolgens naast de titel van de vragenlijst op Bewerken. Vul bij Uiterste reactiedatum een datum in de toekomst in. Wanneer u deze opslaat dan wordt de vragenlijst weer opengesteld voor respondenten.

Mijn (proef)abonnement is verlopen. Zijn mijn aangemaakte vragenlijsten en resultaten verwijderd?

Nee. Wanneer u uw abonnement omzet naar een betaald abonnement kunt u alle informatie weer bekijken.

Kan ik een verwijderde vragenlijst weer terugzetten?

Nee, dat is helaas niet mogelijk.

Ik wil als bedrijfsbeheerder ook de vragenlijst invullen. Hoe doe ik dat?

Ga naar de vragenlijst die u zelf wilt invullen. KIik op + Respondent. U komt vervolgens in de lijst met alle respondenten van uw organisatie. Hier staat ook uw eigen e-mailadres tussen. Selecteer uw e-mailadres en klik onderaan op Selectie toevoegen. In het overzicht van de respondenten die gekoppeld zijn aan de vragenlijst kunt u nu uw persoonlijke link kopieren via het "schakel icoontje". 

Ontvangen de toegevoegde respondenten automatisch een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen?

Nee, dit moet u handmatig doen. Ga naar de vragenlijst en klik de respondenten aan die u wilt uitnodigen. Klik onderaan op de button Uitnodiging versturen. Vervolgens kunt u de mail aanpassen en versturen.

Respondenten krijgen de melding dat de deadline is verlopen. Hoe zet ik de vragenlijst weer open?

Ga naar de desbetreffende vragenlijst. Klik vervolgens naast de titel van de vragenlijst op Bewerken . Vul bij Uiterste reactiedatum een datum in de toekomst in. Wanneer u deze opslaat dan wordt de vragenlijst weer opengesteld voor respondenten.

Hoe maak en verstuur ik een nieuwe vragenlijst?

Log eerst in op de Webtool. Klik vervolgens rechtsboven op uw naam om naar Mijn omgeving te gaan.

  1. Via Mijn respondenten kunt u uw collega's toevoegen die u een vragenlijst wilt sturen
  2. Vervolgens kunt u via Mijn vragenlijsten een nieuwe vragenlijst aanmaken
  3. Wanneer u deze opslaat kunt u de toegevoegde respondenten selecteren en een uitnodiging sturen